מן המקורות 8.12.09

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

חלק א – כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "חשיבותה של תפילת רבים"

נושא: תפילה הראויה לשמה, היא רק עבור חסרון הכלל, כמו שאמרו חז"ל, "כל המצטער עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור" (47:00)

"אין לאדם לבקש מה' שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם, כי במה הוא יותר חשוב מאחרים. מה שאין כן כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות, הנקראת כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתא בעפרא, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו שה' יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא גם כן בתוך הכלל"

(כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "חורבן דקדושה")

"לכן אותו עובד ה', שאינו מצטער עם הצבור, אלא מרגיש רק חסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר. ועל כן לא יוכל לקבל גילוי אלקיות הכללי בסוד נחמת צבור, כי לא הכין כלי לקבל בחינת כללי זה, אלא בחינת פרטית שלו.
מה שאין כן, המצטער עם הצבור, ומרגיש צרות הכלל, כצרה פרטית של עצמו. הוא זוכה לראות בחינת גילוי שכינה בשלימות, דהיינו, נחמות כלל ישראל, כי חסרונו חסרון כללי. לכן גם השפע קדושה, היא כללית"

(פרי חכם-שיחות, מאמר "כל המצטער עם הצבור")
"שומע תפילה". מקשים העולם מדוע כתוב תפילה כלשון יחיד, הלא הקדוש ברוך הוא שומע תפילות, כמו שכתוב, "כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים".
ויש לפרש, שאין לנו להתפלל אלא תפילה אחת, שהיא לאוקמא שכינתא מעפרא, שעל ידי זה יבואו כל הישועות"

(כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "שומע תפילה")

נושא: תפילה יכולה להתקיים רק אם האדם מבקש לבטל את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע (49:20)

"אמרו חז"ל, "אין אדם רואה חובה לעצמו" (שבת קי"ט). ולפי זה איך אפשר לאדם שיתקן מעשיו, הלא אף פעם לא יראה שמעשיו מקולקלים וצריכים לתיקון, לכן מי שרוצה להתקרב לה' … הוא צריך להתפלל לה' שיתן לו לב אחר, כמו שכתוב "לב טהור ברא לי אלקים"…..ואין עצה אחרת אלא להתפלל לה', שיתן לו לב אחר, היינו שיבין האדם שאין דבר יותר טוב ממה שיתן נחת רוח לה'.
ואז תהיה לו מציאות לראות את החובה לעצמו, שזהו דווקא כשיבין שאם הוא רואה את החוב, תצמח לו מזה זכות לעצמו, משום שיהיה לו מקום לתיקון, אחרת הוא ישאר עם כל החסרונות"

(כתבי רב"ש, כרך ג' מאמר "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ")

"מזה שהאדם מתפלל אליו, שיקרבהו בבחינת הדביקות, הנקראת "השתוות הצורה", שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעמ"נ להשפיע. ועל זה אומר הבורא: "נצחוני בני". היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני, שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע"

(כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר יט "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה")

נושא: מאהבת הבריות – לאהבת ה' (50:40)

"ודע, שהמצות שבין אדם לחברו הן קודמות למצות שבין אדם למקום, כי ההשפעה לחברו מביאתהו להשפיע למקום"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות יט)
"בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו בנקודה הסופית, ישתלם יחד עם זה באהבת השי"ת ובהשפעת נחת רוח להשי"ת"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות")

חלק ג – כתבי בעל הסולם, מאמר "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה"

נושא: "אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא" (16:20)

"יש לך שלוש בחינות: א. ישראל, הוא המייגע א"ע לשוב לשורשו. ב. הקב"ה, שהוא השורש שאליו משתוקק. ג. הוא בחינת תרי"ג אורחין דאורייתא, אשר עליהם מזכך נפשו וגופו, שה"ס התבלין, כמ"ש "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין".
אך באמת הני שלשה אחד הם ממש, שכן בסופו של דבר כל עובד ה', משיג אותם בבחינה אחת יחידה ומיוחדת. ומה שנראה שמחולקים לשלשה, הוא בערך הבלתי שלם בעבודת השי"ת"

(כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת יז)

נושא: רק המאור המחזיר למוטב יכול לתקן את האדם, להפוך את טבעו מהאהבה העצמית, לאהבת הזולת (22:50)

"היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ואומרים להאדם, שהוא צריך לבטל את הרצון לקבל הזה, וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו, המתאימים שישרה בתוכם אור עליון.
ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל (קידושין ל') "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". שדוקא ע"י התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה"

(כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "חשיבותה של האמונה, שנוהגת תמיד")

"אמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (בבא בתרא ט"ז).
וענין התבלין הוא כמו שאמרו חז"ל, "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו המאור שבה מחזירן למוטב" (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז). נמצא לפי זה שיש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, הינו הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע"

(כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "באורייתא אתברי בר נש")

" אמרו חז"ל, "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", היינו האור מתבל את היצר הרע. כלומר שהבורא נותן את הכח שירצה לעשות את כל מעשיו לשם שמים"

(כתבי רב"ש, כרך ב, מאמר " מהו, מה אני בחנם, אף אתם בחנם, בעבודה במעשה")

נושא: החברה חייבת לספק לאדם בטחון, וכוח התגברות בדרך (45:10)

"מטרם שבא להחברה, הוא היה מאוכזב מענין התקדמות בעבודת ה'. מה שאם כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקוה, שהשיג ע"י החברה בטחון וכח התגברות, כי מרגיש עכשיו, שיש בידו להגיע לשלימות.
וכל מה שהיה חושב, שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו, שהם ממש אין ואפס. והכל קבל מכח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אויר חדש בהחברה"

(כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים")

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/mu6yz

2 comments

  1. שלום כבוד הרב,

    אני לומדת בקמפוס בחיפה ויש לי שאלה תענה לי בהקדם בבקשה כי הלכתי לכמה רבנים והתשובה שקיבלתי עד היום אני לא שלמה איתה התחתנתי צעירה בטשקנט ואף אחד לא  הסביר לי שאסור להתחתן עם גוי מוסלמי  אנחנו חיים ביחד כבר 26 שנה 4 ילדים ניפטרו לי ונשארו לי שתי בנות וכל רב שאני פונה אליו אמר לי שאני צריכה להיפרד ממנו ודחוף להוציא אותו מהבית אם לא אני והבנות בבית בסכנה ומאוד קשה לי עם ההחלטה הזו כי אין לו פה משפחה ולא אף אחד אבל מצד שני אני מפחדת שיקרה עוד אסון כי הילד האחרון נרצח בגיל 21.7 לפני שנה ומאוד קשה לי נפשי בגלל זה התחלתי לחפש את האמת ומצאתי אותו בקבלה עם כל האסונים ששייך לילדים שניפטרו קשור לזה שאני התחתנתי עם גוי? ואם כן מה אני אמורה לעשות?בבקשה הדעה שלך מאוד חשובה לי.תודה רבה

  2. ועוד שאלה האם בן אדם שנרצח בגיל צעיר כמו 21 זה סיום התיקון או שהוא מתגלגל שוב פעם לעולם שלנו?כי הוא היה פה על ידנו בן אדם טוב לב ומיוחד במינו אוהב זולת וכו'..

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest