דף הבית / משבר עולמי / תפקיד ישראל / דו"ח האנטישמיות: היקף התקיפות זינק פי שלושה

דו"ח האנטישמיות: היקף התקיפות זינק פי שלושה

דו
דו"ח האנטישמיות: היקף התקיפות זינק פי שלושה

סיכום הדו"ח: "בשנת 2007 לא ניתן להצביע על גורם חיצוני ישיר לפעילות האנטישמית, כפי שהיוותה מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. אולם מגמת העלייה באלימות האנטישמית נמשכה, כשהיא מלווה באנטישמיות מילולית וחזותית" (פורסם ב ynet)

הקדמה לספר הזוהר, אותיות סו-עא, קטעים נבחרים:

"ודע, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות.
• ובכללות העולם נחשבים ישראל, זרע אברהם יצחק ויעקב, לפנימיות העולם, וע' אומות נחשבים לחיצוניות העולם.
• וכן בישראל עצמם יש פנימיות, שהם עובדי השם ית' השלמים. וכן יש חיצוניות, שאינם מתמסרים לעבודת השם ית'.
• וכן באומות העולם עצמם, יש פנימיות, שהם חסידי אומות העולם. ויש חיצוניות, שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה.
• וכן בעובדי השם ית' שבבני ישראל, יש פנימיות, שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה. וחיצוניות, שהם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה.
• וכן בכל אדם מישראל, יש בו פנימיות, שהיא בחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב. וחיצוניות, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף עצמו.

ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות וחיצוניות דכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם, שהם החיצוניות שבכללות, יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל.
ואם, חס ושלום, להיפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, אז גורם במעשיו, שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה, ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לעפר. ובני ישראל, שהם הפנימיות שבעולם, ירדו מטה מטה, חס ושלום.

ובזה יתבאר לך מה שמובא בזהר, שמתוך העסק בספר הזהר ובחכמת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה.

ובהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה, והמה בה כעוורים מגששים קיר, שבזה המה מגבירים את חיצוניותם עצמם דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה המה מחשיבים על פנימיות התורה – ואז המה גורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה.

ובדור כזה כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג) "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל". דהיינו כמו שנאמר בתיקוני הזהר הנ"ל, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו.

ואחר שבעונותנו הרבים נעשינו עדי ראיה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלא שמדת הדין פגעה דוקא בהטובים שבנו, כמו שאמרו חז"ל (ב"ק ס') "ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה", ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא וכו' לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה, הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאתנו שרידי הפליטה, יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה.

ואז יזכה כל אחד ואחד מאתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, על בחינת חיצוניותו עצמו, ויגיע כח הזה גם על כלל ישראל כולו. וכן פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן. וכן פנימיות העולם, שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם, שהם האומות. ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם.

ויקיימו הכתוב (ישעיה י"ד): "ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה'". וכן (ישעיה מ"ט): "והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה". וזה שנאמר בזהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שע"י החיבור הזה, שהוא ספר הזהר, יצאו מן הגלות ברחמים.

סיכום שלי: יוצא שהכול תלוי בנו, היהודים. אם נתחיל לממש את משימתנו כלפי העולם, אם נביא לאנושות את שיטת ההתעלות הרוחנית והגשמית, העולם יעריך אותנו ויאהב אותנו. אחרת, ככל שהעולם ירגיש רע יותר, כך גם תגבר האנטשימיות והשנאה כלפינו.

לפוסטים נוספים בנושא אנטישמיות

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/tb6Cj

8 comments

 1. מה ההבדל בין מה שלימדת בבוקר למה שמספרים הגורויים מהודו? הם קורים לזה הארה ואתה קורה לזה נפש דנפש.

 2. זהר במדבר/ מטתו שלשלמה בין צפון לדרום/אות נז

  נז) אתי בר נש וכו': בא אדם בבוקר, מקבל עליו עול מלכות שמים באלו התשבחות שאומר, דהיינו, תהלה לדוד וכל אלו הללויה, שהם סדר של עשר תשבחות, של עשר ספירות הקדושות של השם הקדוש. ומשום זה יש עשר פעם הללויה. ואח"כ מסיים בעשר התשבחות, שהם, הללויה הללו אל בקדשו וגו' הללוהו וגו'. שואל, איפה הם עשרה הללויה, והרי רק חמשה הם. כי אין רק ה' מזמורים שמתחילים בהללויה. ומשיב, אלא כל תשבחה מתחילה בהללויה ומסתיימת בהללויה. והם עשרה.

 3. זהר שיר השירים/ לסוסתי ברכבי פרעה/אות תקלח תקלט תקמ

  תקלח) ב] לסוסתי ברכבי פרעה וגו': כתוב, ג] וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו': כי בשעה שהוציא הקב"ה את ישראל ממצרים, לא היו רוצים ללכת במדבר בדרך יבשה בלי מים. שהיו רגילים במצרים, שהיא היתה כגן עדן, כש"א, כגן ה' כארץ מצרים. ועתה הם הולכים במקום יבש בדרך, במקום חרבן בלי ישוב.

   ב] (שה"ש א)  ג] (שמות יג)

  תקלט) מה עבד קב"ה וכו': מה עשה הקב"ה. שלח לפניהם את השכינה, שהיתה הולכת בכל מיני זהר, בכל אפני השתוקקות, והיו ישראל רצים אחריה בתשוקה לראותה. ומשום זה היו רצים אחריה במדבר, והלכו ולא התעכבו. והקב"ה עשה להם כך, כדי שלא יתעכב קידוש השם על הים, שהוא היה רוצה להתכבד על כל עמי הארץ.

  תקמ) כגוונא דאלין אזלין וכו': כמו שאלו הלכו בחפזון, שרצו אחר השכינה, אף פרעה עשה כך במרכבותיו ובסוסים שלו, כדי לרדפם בחפזון ולא יתעכבו מרכבותיו בדרך. מה עשה לקח סוסות נקבות וסוסים זכרים, ושם הנקבות לפנים, והזכרים מאחורי הנקבות. והזכרים היו רצים אחר הנקבות, והנקבות היו רצות מפני הזכרים. ואלו ואלו היו רצים בחפזון. וזה עשה פרעה בחכמה לרדוף בחפזון אחר בני ישראל.

 4. משגע אותי איך לאנשים לא אכפת ?!?!?
  למה לא שואלים את עצמם שאלות ?!?
  למה שונאים אותנו ?
  למה רע בעולם ?
  מה הסיבה לזה ?
  מה הגורם לזה ?
  מי אחראי לזה ?
  משגע אותי !!!!!!!!!
  כמו ילדים שמשחקים העיקר תן להם לשחק
  בתוך בועה בלי להסתכל
  בלי להתעניין
  קצת יותר רחוק קצת יותר קדימה
  במקום על ההנאה של היום
  שיסתכלו קצת קדימה יותר…

 5. לשנטי – ההודים מגיעים לבחינת צומח ודומם הגשמי, לא הרוחני. הם פועלים להקטנת הרצון לקבל על-ידי מדיטציות וכן הלאה. המקובל לא פועל נגד הרצון – הרצון גדל עד מידתו המלאה, והבורא מרכיב עבורו מעליו מסך (לפי בקשתו). כך הוא מגיע לדרגת דומם הרוחני (עיבור), שהיא שונה לחלוטין מדרגת דומם הגשמי.

 6. cohen pletain catherine

  יש כאן לינקים שכדאי להגיב אם הכתבה של כבוד הרב בנושא דו"ח האנטישמיות

  http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%93%D7%95%22%D7%97+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA&meta=

 7. לדני, ההודים וכל עם אחר יכולים להגיע לרוחניות, בדיוק כמו היהודים.

 8. רינת, הקבוצה הוירטואלית

  מצטרפת לדבריה של רינת…אופס, שתי רינת 🙂

   כל אחד יכול להגיע לרוחניות, השאלה אם הבורא הבשיל אותו לכך.

  העם היהודי הוא העם בעל העביות הגדולה ביותר, ממש כמו אברהם אבינו, ולכן או יותר בשלים מיתר העמים. ישנם כמובן גם את מדינות אירופה, ארה"ב, סקנדינבייה –  שבהחלט יש בשלות שם, לעומת מדינות העולם השלישי , המזרח הרחוק וכן הלאה.

   אך גם במדינות האחרונות שהזכרתי, מתעוררים אנשים עם נקודות שבלב ומגיעים אל חכמת הקבלה. אחד מתלמידי בני ברוך הפעיל בהפצה הוא עובד פיליפיני המתגורר בארץ!

  לחיי ההפצה!!!!

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest