דף הבית / כנס "נכנסים לחיבור", רומניה ספטמבר 2015, חומר לימוד לשיעור הכנה

כנס "נכנסים לחיבור", רומניה ספטמבר 2015, חומר לימוד לשיעור הכנה

שיעור הכנה לחיבור בעשיריות

 • מהו מצב האיחוד/חיבור/עיבור שאליו צריכים להיכנס?
 • המקור של המעגל ושל העשירייה
 • המרכיבים של כניסתנו לחיבור:
  • הכנה לעבודה בעשירייה – חושבים ומרגישים רק דרך החברים
  • חוקי העשירייה: התבטלות, התכללות, חיבור וערבות
  • ייצוב הבורא דרך העשירייה
 • מהו מרכז הקבוצה, איך מגיעים אליו?
 • איך מייצרים חשיבות בעשירייה לאורך כל הכנס:
  • איך כל חבר מעלה חשיבות כמה שיותר לאורך כל הכנס?
  • מהי קלות ראש ואיך להיזהר ממנה?
 • שמירה על ערבות בינינו לאורך כל הכנס

1. אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בנין חברה, לכל אלה המעונינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם ולא להשאר בבחינת בהמה .. שכל אחד מאתנו נלך ברוח הזה "להשפיע לה'". ובכדי להגיע להשפיע לה', מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא "אהבת הזולת".
ואהבת הזולת לא יכולה להיות, אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד השני אנו צריכים להתגאות, בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות, שנוכל לכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאתנו יש לו רק מטרה אחת "שהשכינה תשרה בינינו".
ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע להמטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך. אבל אנחנו מקווים שנגיע להמטרה הנעלה.
(כתבי רב"ש, כרך א', מטרת החברה – א')

2. העיקר של אסיפה שיהיו כולם באחדות אחד ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד למצוא את השי"ת, "שבכל עשרה השכינה שורה", ובודאי אם יש יותר מעשרה בודאי יש יותר גילוי שכינה.
(רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מאור ושמש, פרשת ויחי)

3. כתוב, כמה אהובים ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שהם שורים הקב"ה נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמ"ש, ועשו לי מקדש ושָׁכנתי בתוכם.
.. אשרי האדם, הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה.
(זוהר לעם, נשוא, 105-106)

4. עצה ותושיה לעבדות ה', הוא ליחד לבבינו באהבת חברים .. להתאחד עם כל אחד ואחד באהבה ובלב אחד לעבוד את ה', ולהטות שכם אחד .. שצריך להתדבק ולהתקשר זה לזה, ושנהיה נסגרין זה לתוך זה בלב כל אחד, שנהיה לאגודה אחת, לעבוד את ה' בכל לב.
(רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מאור ושמש, רמזי ראש השנה)

5. אי אפשר לקיים התורה והמצוות כי אם ע"י הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עקר קיום התורה שהוא בחינת הרצון, הוא ע"י האחדות. וע"כ כל מי שרוצה לקבל עליו על תורה ומצוות .. צריך להכלל בכלליות ישראל באחדות גדול .. שע"י זה נכללין ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
(רבי נחמן מברסלב, ליקוטי הלכות, חשן משפט הלכות ערב, הלכה ג – ל)

6. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חבירו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, ש"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", אבל על חבירו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חבירו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו "ישראל ערבים זה לזה" .. שמתפללים כל אחד בעד חבירו ועל ידי זה הם נענים
(רבי אלימלך וייסבלום מליז'נסק, ספר נועם אלימלך, ליקוטי שושנה)

7. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה, אם הוא לא דבוק בהחברה, כלומר, שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד.
(רב"ש, שלבי הסולם, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם)

8. בכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.
(רב"ש, שלבי הסולם, מטרת החברה – ב')

9. כל תלמיד מחויב להרים מעלת כל חבר, כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה, כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין.
(רב"ש, שלבי הסולם, מה לדרוש מאסיפת חברים)

10. כל תלמיד מחויב להרגיש עצמו, שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול.
(רב"ש, שלבי הסולם, בעניין חשיבות החברים)

11. מוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בלבו, להחברים, מטעם כי בזה הגלוי, הוא גורם שיעורר את לב חבירו, להחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת ועז, מטעם שכח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחבירו. נמצא לפי זה, במקום שיש לו כח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של עשרה חברים, הוא נכלל עכשיו מעשר כוחות שמבינים את הצורך, שצריכים לעסוק באהבת חברים.
(כתבי רב"ש, כרך א', בענין אהבת חברים)

12. בהחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא יכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכול.
(רב"ש, שלבי הסולם, מטרת החברה – ב')

13. בשעה שאדם רואה, איך הסביבה שלו, מקילים ראש בעבודתו ית', ואינם מעריכים רוממותו כראוי – אין האחד יכול להתגבר על הסביבה, וגם הוא אינו יכול להשיג רוממותו ית', אלא שמיקל ראשו בעת עבודתו כמוהם. וכיון שאין לו הבסיס של השגת רוממותו ית', מובן מאליו, שלא יוכל לעבוד להשפיע נ"ר ליוצרו ולא לתועלת עצמו. כי אין לו חומר דלק ליגיעה. ו"לא יגעת ומצאת, אל תאמין". ואין לו שום עצה, אלא או לעבוד לתועלת עצמו, או שלא לעבוד כלום. כי השפעת נ"ר ליוצרו, לא ישמש לו, כמו קבלה ממש.
ובזה תבין הכתוב: "ברוב עם הדרת מלך". כי ערך הרוממות בא מן הסביבה בב' תנאים:
א. במדת ההערכה של הסביבה.
ב. במדת גדלה של הסביבה, וע"כ ברוב עם הדרת מלך.
(כתבי בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

14. עשו כפי כוחכם, ותשועת ה' כהרף עין, והעיקר העומד היום לפניכם, הוא אחדות החברים והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות.
(כתבי בעל הסולם, אגרת י')

15. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השי"ת, ולעבדו שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשי"ת, ולהקים שכינה מעפר, ולזכות לדביקות ה', ולבחינת גילוי אלקותו לנבראיו.
(כתבי בעל הסולם, שמעתי, מאמר ג', ענין ההשגה הרוחנית)

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest