דף הבית / קטעים נבחרים מהמקורות כהכנה לכנס יער בראשית

קטעים נבחרים מהמקורות כהכנה לכנס יער בראשית

קטעים נבחרים מהמקורות כהכנה לכנס יער בראשית

1) כוונת הבריאה היתה שיהיו כולם אגודה אחת, לעשות רצון הבורא, כמו שכתוב, שהיה אדה"ר אומר לכל הנבראים בואו נשתחוה ונכרעה לפני ה', אבל מפני החטא נתקלקל הענין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם לא היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת ה' אלא היו יחידים בודדים. והתיקון לזה התחיל בדור הפלגה, שנעשה פירוד במין האנושי, היינו שהתחיל התיקון שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת ה', שהתחילה מאברהם אבינו עליו השלום וזרעו, שתהיה קהילה מקובצת לעבודת ה'.
אברהם אבינו היה הולך וקורא בשם ה' עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה שנקראו "אנשי בית אברהם" והיה הדבר הולך וגדל עד שנעשה קהל עדת ישראל .. וגמר התיקון יהיה לעתיד, שיעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון ה' בלבב שלם.
רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, שם משמואל, פרשת האזינו

2) ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך .. החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה: "מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלווה אותן".
רמב"ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק יד

3) גמילות חסדים לא היה נמצא כמו באברהם .. והבאת שלום שבין אדם לחבירו, שהרי היה אב המון גוים, מפני זה הוא מאחד ועושה שלום בין כל הנבראים.
מהר"ל מפראג, ספר גבורות השם, פרק ו

4) עיקר הרצון שבתורתנו הוא להביא אותנו לגובה רום המעלה, שנוכל לקיים הכתוב הזה של 'ואהבת לרעך כמוך'.
כתבי בעל הסולם, אהבת ה' ואהבת הבריות

5) וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא נתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים לקבל עליו את המצוה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו. דהיינו, שכל אחד מישראל, יקבל על עצמו, לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד, ואמרו: "נעשה ונשמע", הרי שכל אחד מישראל, נעשה ערב, שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. משום שבערבות הכללית הזאת, נפטר כל יחיד מהאומה, מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל נצרך, היות שאינו מפחד עוד, בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא, ששש מאות אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים הכן לדאוג בשבילו.
כתבי בעל הסולם, הערבות, יז

6) האחדות החברתית, עשויה להיות מקור לכל אושר ולכל הצלחה… הפרוד, הוא המקור לכל פורענות ומקרים רעים.
כתבי בעל הסולם, מאמר החרות

7) עיקר המגן בפני הפורענות הוא האהבה והאחדות, וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורֵעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם.
רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, מאור ושמש, פרשת ניצבים

8) נצטוינו בכל דור ודור לחזק בינינו את האחדות כדי שלא ישלטו בנו שונאינו.
רבי אליהו כי טוב, ספר התודעה

9) כל עוד שלא נגביה את מטרתינו מתוך חיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית, כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני האידיאה.
בעל הסולם, מאמר הגלות והגאולה

10) צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד, בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד מאתנו רגשי אהבה לאומית הן בנוגע מפרט לפרט והן מהפרטים אל הכלל; ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהיתה נטועה בקרבנו מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת.
בעל הסולם, היחיד והאומה

11) הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו בצורה של "ואהבת לרעך כמוך" וזהו דת כולל לכל האומות.
בעל הסולם, כתבי הדור האחרון

12) ראויה היא האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התִגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם… וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כשרון וכל נטיית רוח עליונה.
הראי"ה קוק, אורות

13) מוטל על האומה הישראלית… להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דביקותו ית'.
כתבי בעל הסולם, הערבות, כ'

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest