דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / איך ולמי התגלתה חכמת הקבלה לראשונה?

איך ולמי התגלתה חכמת הקבלה לראשונה?

הורידו ספר לאדם הראשון, ובו היה יודע ומשיג את החכמה העליונה. ועליו אומר הכתוב, זה ספר תולדות אדם. וספר זה מגיע לבני האלקים חכמי הדור. וכל מי שזכה להסתכל בו, יודע בו החכמה העליונה. ומסתכלים בו ומשיגים בו. וספר זה הוריד בעל הסודות רזיאל המלאך לאדם הראשון בגן עדן. (זוהר לעם, בראשית א', סעיפים 473-472)

אדם הראשון, היה הראשון למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד לקצה, מכל מה שראה והשיג בעיניו. וההבנה הזאת נקראת חכמת האמת, וסדר ידיעות אלו, אינם נמסרים, אלא מפה אל פה. גם נוהג בהם סדר של התפתחות, שכל אחד יכול להוסיף על חברו. (בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה")

אדם הראשון בְּרָאוֹ הא-לוה בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בַּחרותו שלם בגופו ובמידותיו, והוא קיבל מאת הא-לוה את הנפש החיונית בשלמותה ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם, לפי תכונתו האנושית ואף את הכוח הא-לוהי שמעל לשכל. רצוני לומר, את המדרגה, שבהגיעו אליה ידבק האדם בא-לוה וברוחניים וישיג את האמִתות בתחילת המחשבה בלא עיון ולימוד. לכן נקרא אדם הראשון אצלנו בן אלהים וכל הדומים לו מזרעו נקראו בני אלהים. (ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מאמר ראשון, אות צ"א-קי"ז)

כוונת הבריאה הייתה שיהיו כולם אגודה אחת, לעשות רצון הבורא, כמו שכתוב, שהיה אדם הראשון אומר לכל הנבראים בואו נשתחווה ונכרעה לפני ה', אבל מפני החטא התקלקל העניין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם לא היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת ה', אלא היו יחידים בודדים. והתיקון לזה התחיל בדור הַפְּלָגָה, שנעשה פירוד במין האנושי, היינו שהתחיל התיקון שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת ה', שהתחילה מאברהם אבינו וזרעו, שתהיה קהילה מקובצת לעבודת ה'. אברהם אבינו היה הולך וקורא בשם ה' עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה שנקראו "אנשי בית אברהם" והיה הדבר הולך וגדל עד שנעשה קהל עדת ישראל. וגמר התיקון יהיה לעתיד, שייעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון ה' בלבב שלם. (ר' שמואל בורנשטיין, שם משמואל, פרשת האזינו)

בן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו… והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש א-לוה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר (בראשית כ"א, ל"ג) "ויקרא שם – בשם ה', אל עולם" וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שהתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר. ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך ה', ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממוּנֶה, כדי שלא ישתכח הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה'. (רמב"ם, יד החזקה, הלכות עבודה זרה, פרק א', י"א-ט"ז)

ודאי, שספרו של אדם הראשון היה ליעקב, וספר חנוך, וספר יצירה של אברהם אבינו. ובמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היו 400 פרקים. ומכל אלו הספרים למד יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, חכמה רבה. והיו יופיו והקווים של יעקב, כעין הקווים של אדם הראשון. (זוהר לעם, זוהר חדש, יתרו, סעיף 309)

המקובלים הם בני הנביאים ותלמידיהם, אשר קיבלו מפי המקובלים דור אחר דור עד משה רבנו אדון כל הנביאים, כי משה קיבל תורה מסיני ומְסָרָה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה והם ראשית חכמה. והם החכמים האמיתים המקבלים מהנביאים, הם מחברי התלמוד ומהם נודע חכמת הקבלה ובכללם הנבואה כי הם וכל דבריהם סודות עמוקים. (תנא "קנה", ספר הפליאה)

הפליאה לעשות עמנו חסד שלא אבדה ולא השתכחה החכמה האמיתית המקובלת מסיני עם תורה שבעל פה מן האומה, כי הנה תורה שבעל פה לא נכתבה, ומשה רבנו מְסָרָה ולמדה כולה בבית דינו, ועיקר הקבלה שהיא פירוש המצוות היה תלמידו יהושע בן נון ולו מְסָרה כולה עם סתריה וסודותיה כמו שקיבל בסיני מפי הגבורה, והיא החכמה האמתית שהיא נשמת התורה… ועל זה הדרך השתלשלה התורה… הנקראת מצווה שהיא תורה שבעל פה וטעמיה וסתריה שהיא חכמת הקבלה, מיהושע לזקנים וזקנים מסרו הכול לנביאים, שמהם ירמיהו הנביא המקבל מצפניה הנביא, והוא מסר הכול לברוך בן נריה, והוא מסר הכול לעזרא הכהן הסופר, והוא עלה מבבל לירושלים ומסר מסורות התורה והחכמה לשמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, הנה שבאה הקבלה כולה בתוקפה ובגבורתה ובשלמותה אל הכנסת הקדושה ההיא, ובכל הזמן ההוא שמִמשה ועד הגיע הזמן לאנשי כנסת הגדולה לא השתכח ולא אבד דבר קטון או גדול מתורה שבעל פה, ומן הקבלה שהיא החכמה האמיתית, אלא כמו שנמסרה למשה בסיני מפי הגבורה כן על השלמות ההוא נמסר הכול לאנשי כנסת הגדולה. (ר' מאיר אבן גבאי, עבודת הקודש, חלק ג', פרק י"ח)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/pqqHp

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest