דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית / ספר – מכשיר לגילוי האור

ספר – מכשיר לגילוי האור

laitman_2010-04-11_3215_w-70.jpg

אתמול, כמדי יום ג', התקיימה הרצאה שלי בבית קבלה לעם לקהל הרחב. ההרצאה הוקדשה לשבוע הספר העברי. להלן מספר קטעי מקור מתוך ההרצאה.

הספר כמדריך וכסביבה

1. הספר כמדריך וכסביבה

יש חרות לרצון לבחור מלכתחילה בסביבה כזו, בספרים ומדריכים כאלו, שמשפיעים לו שכליות טובות. ואם לא יעשה זאת, אלא מוכן לבוא בכל סביבה המזדמנת לפניו, ולקרוא בכל ספר שמזדמן לפניו, שמשום זה ודאי יפול בסביבה רעה, או יבלה זמנו בספרים שאין בהם תועלת, שהם מרובים ויותר נוחים לפניו. שמתוך זה, נעשה כפוי להשכלות גרועות ורעות, המביאים אותו לחטוא ולהרשיע, ודאי ענוש ייענש, לא מטעם המחשבות והמעשים הרעים, שאין לו בחירה עליהם, אלא מטעם שלא בחר להיות בסביבה הטובה, כי בזה ודאי יש בחירה.

(כתבי בעל הסולם, מאמר החרות)

2. מדריך לכל הסדרים הטובים

פתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שיתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב איך לסדר הדברים גם היום כדרכיכם בעיניני העוה"ז […] עתה רבותי, הרי לפניכם ערוך ומוטל בארון זה הספר שבו כתוב ומפורש כל חכמת המדינות וכל סדרי היחיד והצבור אשר יהיו בסוף הימים דהיינו ספרי הקבלה.

(בעל הסולם, כתבי הדור האחרון, הקדמה)

3. ספר, סופר, סיפור

ספר, סופר, סיפור. ספר נקרא כמו מטרם הבריאה. סופר הוא בעל הספר. סופר הוא יחוד של סופר וספר שצריכים לקבל בחינת סיפור, זאת אומרת התורה עם הנותן התורה ביחד.

(בעל הסולם, שמעתי, מאמר קצז. ספר, סופר, סיפור)

המאור שבספר

4. סגולה נפלאה

יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחכמת הקבלה, ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.

(בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, אות קנ"ה)

5. עיקר הנושא של הספר

[…] הלבן שבספר אינו אומר לנו כלום, מכל מקום הוא הנושא של כל ספר החכמה, כי הוא המאיר מסביב כל אות, ובתוכיותה של כל אות, ונותן לכל אות צורה המיוחדת לה, ולכל צרוף מקום מיוחד.

(בעל הסולם, מבוא לספר הזוהר, אות כ"ח)

6. התעוררות מהספר

[…] כשמעיין באיזה ספר, וה' האיר עיניו, ומרגיש איזה התעוררות, גם אז מדרך האדם לתלות את זה במקרה. אלא הכל בהשגחה […] שהספר שמעיין בו, על ידי זה קבל איזה הרגשה עליונה.

(בעל הסולם, שמעתי, מאמר נ. שני מצבים)

7. מסתכל בספר מחדש

אחר שהאדם ראה איזה דברי תורה בספר וזוכר אותם בעל-פה; היות מה שנכנס בראש כבר פגם, לכן כשמסתכל בספר מחדש הוא יכול להוציא את המאור, שיקבל הארה ממה שרואה עכשיו. וזה כבר נקרא חדש, ולא פגום.

(בעל הסולם, שמעתי, מאמר רלה. מסתכל בספר מחדש)

ספרי המקורות

8. ספר השמים

ספר החכמה שבעולם הזה, הן הלבן והן הדיו שבאותיותיו, אין בהם רוח חיים. וגילוי החכמה, שבסיבתם, אינו במהותם עצמם, אלא מחוץ להם, דהיינו במוח של המעיין בו. מה שאין כן […] בספר השמים, הרי כל המוחין, שבמציאות הרוחנית והגשמית, נמצאים בו ונמשכים ממנו.

(בעל הסולם, מבוא לספר הזהר, אות י')

9. על הזוהר

[…] רבי שמעון בר יוחאי […] היה בו כח להלביש הדברים ולדורשן, באופן שאף אם ידרשם לרבים, לא יבינם, אלא מי שראוי להבינם. ולכך ניתן לו "רשות" לכתוב ספר הזוהר. ולא ניתן "רשות", לרבותיו או לראשונים אשר קדמו לו, לכתוב ספר בחכמה הזאת, עם היות שודאי היו יודעים בחכמה הזאת יותר ממנו. אבל הטעם הוא, שלא היה בהם כח להלביש הדברים כמוהו. […] ובזה תבין גודל העלם ספר הזוהר, אשר כתב רשב"י, שאין כל מוח ומוח יכול להבין דבריו.

(בעל הסולם, גילוי טפח וכיסוי טפחיים, רשות מן השמים)

10. על כתבי האר"י

מעת שנתגלו ספרי האר"י ז"ל בעולם, כל העוסקים בחכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמ"ק ז"ל, ומכל הראשונים והגאונים שקדמו להאר"י ז"ל, כמפורסם בין העוסקים בחכמה זו. וכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי האר"י ז"ל בלבד. באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים בחכמה זו, כראוי להיות, אינם אלא ספרי הזוהר והתיקונים ואחריהם ספרי האר"י ז"ל.

(בעל הסולם, גילוי טפח וכיסוי טפחיים, רשות מן השמים)

11. על פירוש הסולם לספר הזוהר

היות שעומק החכמה, שבספר הזוהר הקדוש, סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר, מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק, כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו. והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם, לעזור למעיין, לעלות לגובהם של הדברים. ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו.

(בעל הסולם, מבוא לספר הזוהר, אות א')

הפצה

12. חוכמת הקבלה כחבל הצלה

[…] אדם טובע בנהר, שחברו זורק לו חבל, כדי להצילו. שאם הטובע תופס את החבל, בחלקו הסמוך אליו, יכול חבירו להצילו, ולהוציאו מן הנהר. אף התורה […] היא בדומה לחבל, שזרקו הקב"ה אל בני האדם, להצילם ולהוציאם מן הקליפות. וקצהו של החבל סמוך לכל בני האדם […] שאין אדם בעולם, שלא יוכל להחזיק בו.

(בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

13. שמח אני שנבראתי בדור כזה

שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, […] ועל כן אמרתי, שכל זכייתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי.

(בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה)

14. גילוי הספרים כתנאי מוקדם לגאולה

[…] גילוי חכמת הנסתר בהמון גדול, הוא תנאי מוקדם ומחוייב לבא בטרם הגאולה השלימה. ולזאת יעידו הספרים, שכבר נגלו על ידי בחכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרשו לעיני כל כמו שמלה, שזהו עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה, וכבר נשמע קול השופר הגדול, אם לא במרחקים, כי עדיין קול דממה דקה ישמע.

(בעל הסולם, שופר של משיח)

15. המגלה את הסודות, שכרו הרבה מאוד

סודות אלו, לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבה, מצווה גדולה לגלותם. ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאוד. כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן.

(בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, אות ל')

נספח

16. שפת השמיים

בדומה לכ"ב האותיות, שבשפה המדוברת, שצרופיהן מספיקים לנו, לגלות כל חפץ וכל חכמה. כן הערכים וצרופי ערכים שבעשר ספירות, מספיקים לגלות כל החכמה שבספר השמים.

(בעל הסולם, מבוא לספר הזהר, אות ב')

17. כתבם על לוח לבך

אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו, שנאמר "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". ויש לשאול, דאם יש לו ספר תורה מאבותיו, למה נחוץ לו לכתוב משלו. ויש לומר זה על דרך הרמז, כמו שכתוב "כתבם על לוח לבך". וזה פירוש שאף על פי שאבותיו כתבו על לוח לבו, שהם חינכו אותו על דרך התורה, מצוה לכתוב משלו, היינו משל עצמו.

(כתבי רב"ש – ג', כתיבת ספר תורה. מאמר 772)

מתוך זוהר לעם

18. כל מעשיו של אדם כתובים בספר

כל מעשיו של אדם כתובים בספר, בעולם העליון, הן טוב והן רע. ועל כולם הוא עתיד ליתן את הדין. כי כתוב, גולמי ראו עיניך. שאותם הדברים שעשה הגוֹלם, הגוף, שאינו משגיח מה שיהיה בעוה"ב, כולם ראו עיניך, כי עיינת בהם. ועל סיפרך כולם יכתבו. ליתן עליהם דין וחשבון לעוה"ב. לפיכך יקדים אדם תפילתו תמיד קודם למעשהו, ויועיל לו.

("זוהר לעם", פרשת "חיי שרה", מאמר "גולמי ראו עיניךָ", אות לח)

19. ספר מגלה תולדות האדם

זה ספר. להסתכל בו ולגלות תולדות אדם. הוא אילן המגלה תולדות אדם שעושה פירות, שמוליד נשמות, להוציא לעולם. זה ספר, לדעת חכמה סתומה ועמוקה, שנמסר לאדה"ר בצורות של בני אדם.

("זוהר לעם", פרשת "יתרו", מאמר "ואתה תחזה סודי סודות", אות קעח)

20. קנאת סופרים מרבה המשכת חוכמה

כי עולם התחתון, רחל, כל חשקה להיות כעין עולם העליון, לאה, שהיא בינה, ולרשת מקומה. במקום אחר, יש קנאת סופרים תרבה חכמה. וכאן יש גם כן קנאת סופרים. משום שיש ספר וספר, או"א, שמהם נמשך החכמה. ע"כ ע"י קנאה באלו הסופרים, מרבים המשכת החכמה אצלם.

("זוהר לעם", פרשת "תרומה", מאמר "מי זאת הנשקפה כמו שחר", אות ה)

21. השמיים מספרים

מהו סיפור, שהשמיים מספרים? שמתנוצצים בהארת השלמות של ספר העליון, אבא, והנמשך מספר נקרא סיפור. ומשום זה, עולים בשם שלם, הויה, ומאירים באור שלם, בקו ימין, ומתנוצצים בהתנוצצות שלמה, בקו שמאל. הם מתנוצצים ומאירים בעצמם מתוך האור של התנוצצות ספר העליון.

("זוהר לעם", פרשת "תרומה", מאמר "השמיים מספרים כבוד אל", אות קפו)

http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/16355
לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/5pge3

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest