סדנה 25.12.2012

סדנת חיבור בנושא "הצורך לסדנה וחוקי הסדנה שנובעים מהצורך"

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו | MP4

להלן קטעי המקור שעליהם התבססת הסדנה:

נושא הסדנה: "הצורך לסדנה וחוקי הסדנה שנובעים מהצורך"

***

מהמקורות

1. "והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו, ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו".

הרמח"ל, אדיר במרום, כ"ד

2. "היו יושבים בחיבה ובריעות ובאגודה אחת כסנהדרין: שאין חושדים זה את זה, ושיהיו רואים זה את זה, ושומעים איש את חבירו.. עד שתצא הוראה כהלכה".

פירוש רש"י לתלמוד בבלי מסכת חולין

3. "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים, בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ולאחר כך, חוזרים להיות באהבת אחווה. הקב"ה, מה הוא אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. המילה "גם", באה לכלול עימהם השכינה. ולא עוד, אלא הקב"ה מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת והוא שמח בהם. ואתם, החברים שבכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה, מקודם לכן, גם מכאן ולהלאה לא תתפרדו זה מזה, עד שהקב"ה ישמח עמכם, ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם. ז"ש, למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך".

זוהר לעם, פרשת "אחרי מות"

מיעוט רבים שניים

4. "צריכים לדעת, כי מיעוט רבים – שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים, איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות ה' בבחינת אתערותא דלתתא [התעוררות מלמטה], שעל המעשה זו, באה אח"כ התעוררות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות ה'".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "סדר ישיבת התוועדות"

5. "הרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבת אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאד לפי שעה מאור החיים".

כתבי בעל הסולם, אגרת י"ג

ברוב עם הדרת מלך

6. "כתוב: ברוב עם הדְרָת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל, היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקב"ה. שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש, שכל המעשים מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע לה', להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים, שזוכים לשמש את המלך. ואז, כל מעשה קטן שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה במה לשמש את המלך".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "סדר ישיבת התוועדות"

מטרת ההתאספות

7. "בזמן שמתאספים.. קודם כל צריכה להיות המטרה גלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא "אהבת הזולת"".

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

8. "כשמתאספים, כל אחד יחשוב, שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב עתה איך למלאות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת. רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך, שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. ומאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. נמצא שרק על ידי זה קיבל צורך, שמבין שעניין להשפיע הוא דבר חשוב ונחוץ, וזה הגיע לו ע"י אהבת חברים".

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "אהבת חברים"

הסגולה המיוחדת שבדיבוק החברים

9. "יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד להשני ע"י הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, וע"י זה יש לכל אחד כוח של כל החברה, לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "הצורך לאהבת חברים"

איך לקבל הערכת הרוממות מכולם

10. "בכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מטרת החברה – ב'"

11. "כל אחד מחויב להרגיש עצמו, שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "בעניין חשיבות החברים א'"

12. "כל אחד מחויב להרים מעלת כל חבר, כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה, כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

13. "בזמן שהאדם נותן את היגיעה ודן את חברו לכף זכות, זוהי סגולה, שע"י היגיעה מה שהאדם נותן, נקרא זה "אתערותא דלתתא", ונותנים לו מלמעלה כח, שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

לגלות את האהבה שיש בלבו, להחברים

14. "מוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בלבו, להחברים, מטעם כי בזה הגלוי, הוא גורם שיעורר את לב חבירו, להחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת ועז, מטעם שכח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחבירו. נמצא לפי זה, במקום שיש לו כח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של עשרה חברים, הוא נכלל עכשיו מעשר כוחות שמבינים את הצורך, שצריכים לעסוק באהבת חברים".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "בענין אהבת חברים"

15. "על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות לבו, והחמימות גורמת לנצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ומתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת אותם".

לא ידברו דיבורים שיכולים להביא להחברה עצבות

16. "מוטל על כל חבר, מטרם שבא לאסיפת החברים, לחשוב מה הוא יכול לתת להחברה, בכדי להרים את רוח החיים שבה".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

17. "צריכים להיזהר, שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא להחברה עצבות, שעם זה הוא גורם, שכל אחד מרגיש עצמו ברע.. יוצא, שכל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

קלות ראש הורס את הכול

18. "צריכה להיות שמירה יתרה, שלא יכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכול".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "מטרת החברה – ב'"

לא לשכוח מהי מטרת ההתאספות

19. "צריכים תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה, אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה, משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו. כי צריכים לזכור שכל החברה נתיסדה על בסיס, להגיע לאהבת הזולת ומזה הקרש קפיצה לאהבת ה'".

כתבי רב"ש, "שלבי הסולם", מאמר "בענין אהבת חברים"

***

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/LhHnl

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest