סדנאות 01.03.2013

סדנת חיבור בנושא "עשה לך רב"

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו | MP4

להלן קטעי המקור שעליהם התבססה הסדנה:

תחתון עולה ביחד עם אח"פ דעליון

1. "ידוע שעיקר עבודה היא הבחירה, היינו "ובחרת בחיים", שיהיה דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכין להיות דבוק בחיי החיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה העליון העלה המלכות, שהיא מדת הדין, לעינים. שעל ידי זה נעשה הסתרה, היינו שניכר אצל התחתון שיש חסרון בהעליון, שאין גדלות בהעליון.
ואחר כך המדות דעליון מונחות אצל התחתון, היינו שהן בחסרון.
.. ואם האדם מתגבר ואומר שמה שמוצא טעם מר במזונות האלו, אינו אלא משום שאין לו הכלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שהעליון הוצרך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום להתחתון על לשון הרע, שזה בחינת העלאת מ"ן שהתחתון מעלה.
ועל ידי זה העליון מעלה את אח"פ שלו, שענין עליה היינו שהעליון יכול להראות להתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאח"פ שהעליון יכול לגלות. אם כן כלפי התחתון נמצא שמעלה את הגלגלתא ועינים דתחתון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם אח"פ דעליון".

"כתבי רב"ש", כרך ג', מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "ענין שיתוף מדת הדין ברחמים"

חז"ל ותלמודם

2. "חז"ל ותלמודם.. המה כמו עדים נאמנים, עדי ראיה, ולא עוד, אלא המה מלמדים אותנו, אותו הדרך שזכו להיות עדי ראיה, וכשנבין תהיה חכמתנו כמוהם, ויושג לנו יסוד אמיתי ממשי, ועליו בנין מפואר נצחי".

"כתבי בעל הסולם", מאמר "סגולת זכירה"

הצורך במדריך

3. "קשה, שהאדם ידע בעצמו, מה זה מצב של אמת, ומה זה מצב של שקר, כי אין האדם מסוגל לראות את האמת. לכן הוא זקוק למדריך, שידריך אותו, ולהגיד לו מה שחסר לו, ומה שיש לו, עוד אפילו דברים מיותרים, שמפריעים לו להגיע להאמת".

"כתבי רב"ש", כרך א', מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "קרוב ה' לכל קוראיו"

שליח ה'

4. "אם הרב לומד להתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעמ"נ להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות ה', שיעבוד עבור תועלת ה', נמצא, שהאדם הוא שליח ה', ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד ה', שפירוש שליח ה', שפירושו מלאך ה'. וזהו הפירוש "אם הרב דומה למלאך ה', יבקשו תורה מפיו"".

"כתבי רב"ש", כרך ב', מאמרי "שלבי הסולם", מאמר "מהו, שהסולם הוא באלכסון, בעבודה"

הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק ללמוד את החכמה

5. "הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק ללמוד את החכמה, הוא לחפש חכם מקובל אמיתי, ולציית לו ככל אשר ישים עליו, עד שיזכה להבין את החכמה מדעתו, דהיינו הבחינה הראשונה, ואחר כך יזכה למסירתה בעל-פה, שהיא בחינה השנייה. ואחר כך לההבנה שבכתב, שהיא הבחינה השלישית. כי אז יירש כל החכמה ומכשיריה בנקל מרבו, ויישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה, ולהתפתחות".

"כתבי בעל הסולם", מאמר "תורת הקבלה ומהותה"

השגת רוממות רבו תלויה לגמרי בהסביבה

6. "אמרו חז"ל: "עשה לך רב, וקנה לך חבר". דהיינו, שהאדם יוכל לעשות לו, סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו, להשיג רוממות רבו. והיינו, ע"י אהבת חברים, המחשיבים את רבו. שע"י שיחת החברים, ברוממות רבו, מקבל כל אחד, הרגשת רוממותו. באופן, שההשפעה לרבו, תהפך לקבלה, ולחומר דלק. והיינו, בשיעור שיביאהו, כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו: "במ"ח מעלות, שהתורה נקנית בהם, בשמוש חכמים, ובדקדוק חברים". כי מלבד שמשמש לרבו, צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים, שיפעלו עליו, להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות, תלויה לגמרי בהסביבה. ואדם יחידי, אי אפשר, שיפעל בזה במשהו".

"כתבי בעל הסולם", "מאמר לסיום הזוהר"

בכל פעם שמשוה צורתו לרבו

7. "בכל פעם שמשוה צורתו לרבו, הוא מתדבק בו לשעתו. ומתוך כך, הוא משיג ידיעותיו ומחשבותיו של רבו, לפי מדת דביקותו. וע"כ, התלמיד יכול, להשתמש מהשגת רוממות השי"ת של רבו, המהפכת ההשפעה לקבלה, ולחומר דלק, מספיק למסירת נפשו ומאודו. ואז יוכל גם התלמיד, לעסוק בתורה ומצוות לשמה, בכל לבבו ונפשו ומאודו, שהיא הסגולה, המביאה לדביקות נצחית בהקב"ה".

"כתבי בעל הסולם", "מאמר לסיום הזוהר"

8. "על ידי זה שדבוקים ברב אמיתי, היינו שכל רצונו הוא אך להשפיע, ואז האדם צריך לעשות מעשים שימצא חן בעיני רבו, היינו לשנוא מה שרבו שונא ולאהוב מה שרבו אוהב, אז הוא יכול ללמוד תורה שלא יהא תורתו סם המות".

"כתבי בעל הסולם", מאמרי "שמעתי", מאמר קכ"ז "קודם יצירת הולד"

לסמוך על דעת רבו

9. "מתלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, במלוא מובן המלה, כי אז מתאחד עמו, ויכול לפעול ישועות בעדו".

"כתבי בעל הסולם", "אגרות קודש", אגרת מ"ה

10. "האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת, כפי שרבו צוה לו לעשות. ואע"פ שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו".

"כתבי בעל הסולם", מאמר "שמעתי", מאמר מ' "אמונת רבו, מהו השיעור"

תורה בלי אמונת רבו מביאה לחושך

11. "לא מספיק להאמין בה', כי התורה הוא מקבל על ידי רבו וחייב להאמין ברבו..לכן אם לא מאמין לרבו, מגלה בזה חוסר אמונתו על כל מה שמקבל מרבו.
לכן צריך להיות חזק באמונת חכמים, כדי להכניע את עצמו, ולהיות שפל בעיניו נגד הצדיקים. ואת השפלות בודקים כשאדם צריך לעשות מה שחברו מחייבו, ודעתו מראה להפך, ומכל מקום מכניע ומשפיל את עצמו, את דעתו. ואם רבו נותן דעת של שפלות, שאינו מתאים לשכלו, דע, שתורה בלי אמונת רבו מביאה לחושך".

מתוך ספרון "מהסתר לגילוי", רב"ש, סעיף קס"א "אמונת רבו"

תמיד להרבות יגיעה

12. "ענין נסיון, היינו שאין לו צד הכרעה לא לכאן ולא לכאן, שאין הוא יכול לברר את רצון ה' ואת כוונת רבו. הגם שמסוגל לעשות עבודות במסירות נפש, אבל אין בידו להכריע אם עבודה זו של מסירות נפש הוא במקומו, או להיפוך, שעם עבודה קשה זו יהיה בניגוד לדעת רבו ולדעת ה'.
וכדי להכריע בדבר, הוא מכריע בדבר המוסיף יגיעה. זאת אומרת, שהוא צריך לפעול בהתאם להקו, שרק היגיעה מוטלת על האדם ולא שום דבר. אם כן, אין לו כל מקום לפקפק במעשיו, ובמחשבותיו, ובדיבוריו, אלא הוא צריך תמיד להרבות יגיעה".

"כתבי בעל הסולם", מאמרי "שמעתי", מאמר קכ"ג "ענין גיטו וידו באין כאחד"

אם תקבלו עליכם תלמיד חכם ביציאה מן הגלות

13. "נאמר בעמי הארץ מצד הטוב, "ויתיצבו בתחתית ההר", כך יהיו בגאולה האחרונה, תחת תלמידי החכמים, כעבד שהולך לרגלי הסוס של אדונו. וכמו שנאמר להם בתחתית ההר, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. כך יאמר להם בגאולה האחרונה, אם תקבלו עליכם תלמיד חכם ביציאה מן הגלות, כמו אדם הרוכב על סוס, ועבד המשמש לו, מוטב. ואם לא, שם, בגלות, תהא קבורתכם".

"זוהר לעם", פרשת "נשא"

אין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב

14. "בואו והבינו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להטיב לנפשינו, שנמצאים עומדים בתוך, בין דרך היסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממות, ומרגילין אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהיא חלקינו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש, אשר כאו"א פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו, וכבר אמרו ז"ל אין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב".

"כתבי בעל הסולם", מאמר "הקדמה לפנים מאירות ומסבירות", אות ח'

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/o20GO

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest