מן המקורות 15.12.09

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

חלק א – זוהר, פרשת נח, אות שט, ע"מ 51

נושא: חכמת הקבלה אינה מדברת כלל על עולמנו הגשמי (17:00)

"חכמת הקבלה, אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי"

(כתבי בעל הסולם, מאמר החירות)

"בהר הגשמי שלפנינו בעוה"ז הנק' הר הזיתים, יש לו ג"כ יחס שאול בשייכות לשם הזה, שזסו"ה "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים"… ולפיכך מובן שאם בעל השגה קרא שם ההר הזה ודאי שהבין שלימות הבנתו של השם הזה, ואם איזה נבזה (קרא שם ההר הזה), ודאי… שהזדמן לו איזה מקרה שראה שאדמתו יפה לזיתים או ראה שגדלים עליו זיתים מרובים וכדומה"

(ספר אור הבהיר, הגדרה-הר הזיתים)

נושא: יש סגולה בלימוד חוכמת הקבלה, ואפילו שלא מבינים ולא מרגישים את מה שלומדים, אלא מתוך הרצון וההשתוקקות להרגיש את מה שלומדים, פועל המאור הנמצא באותן המדרגות שעליהן כתוב בספר (23:19)

"יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחכמת הקבלה: ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, אות קנה)

"אחת מהנפלאות של תלמוד רזי התורה היא, שבזמן שאדם לומד את העניינים הנשאים הללו מתוך אהבה ורגש פנימי, אע"פ שאינו יכול לתפוש את העניינים בהבנה שכלית בהירה, מכל מקום הם מרוממים את כל מהותו, וא"כ מבהיקים העניינים עליו את אורם"

(הרב ראי"ה קוק, אורות התורה, פרק י' סעיף י')

"נמצא בה(בחוכמת הקבלה), סגולה מפוארת, אשר כל העוסקים בה, אף-על-פי שאינם מבינים עדיין מה שכתוב בה, מזדככים על ידה ומאורות העליונים מתקרבים"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "מהות חוכמת הקבלה")

נושא: בזמן הלימוד בחוכמת הקבלה, חשובה מאוד איכות היגיעה, מאשר כמות היגיעה (51:00)

"מוכרח כל אדם,בשעת העסק בתורה להתייגע בה ולתת דעתו וליבו,למצוא בה את אור"פני מלך חיים".דהיינו השגת ההשגחה הגלויה,שנקראת "אור הפנים".וכל אדם מוכשר לזה,כמ"ש "ומשחרי ימצאונני".וכלום חסר לו לאדם בדבר זה,רק היגיעה בלבדה"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע'ס, אות צז)

"ואם מי שהוא עסק בתורה ולא הצליח להעביר היצה"ר ממנו, אין זה אלא או שהתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב ליתן בעסק התורה, כמ"ש "לא יגעתי ומצאתי אל תאמין". או יכול להיות שמילאו את "כמות" היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו ב"איכות". כלומר שלא נתנו דעתם ולבם במשך זמן העסק בתורה לזכות להמשיך את המאור שבתורה, המביא האמונה בלב האדם, אלא שעסקו בהסח הדעת מאותו העיקר הנדרש מהתורה, שהוא המאור המביא לידי האמונה. ואע"פ שכיוונו לו מתחילה, הסיחו דעתם ממנו בעת הלימוד"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, אות יח)

חלק ג – כתבי בעל הסולם, מאמר "תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה, ע"מ 42

נושא: על פי חוכמת הקבלה, בכל מקום שכתוב "אסור" הכוונה ל"אי אפשר" (01:38)

וכפי שאמר אאמו"ר ז"ל, כל מקום שאסור פירושו שאי אפשר, אפילו שרוצה.

(כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "ענין דיין הגון ושאינו הגון")

נושא: לאחר שמשיגים את השורשים הרוחניים בעולם העליון, אפשר להבין את הענפים המיוחסים אליהם בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם של תוצאות, להבדיל מהעולם הרוחני – שהוא מקור הסיבות (06:00)

"מהעליון ילמד התחתון. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה. ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעוה"ז, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שרשו בעולם העליון, בכל סדריו בכמות ואיכות"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "מהותה של חוכמת הקבלה", ע"מ 19)

"עיקר עמקות המלאכה – מגמרו מתחלת"

(כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת ה)

נושא:התפילה לעליון היא אחת – להשתנות! כלומר, לבקש כוח להשפיע (07:30)

"מזה שהאדם מתפלל אליו, שיקרבהו בבחינת הדביקות, הנקראת "השתוות הצורה", שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעמ"נ להשפיע. ועל זה אומר הבורא: "נצחוני בני". היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני, שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע"

(כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר יט "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה")

נושא: יש לאדם שתי אפשרויות של התפתחות לכיוון מטרת הבריאה: בידיעתו, ושלא בידיעתו (20:00)

"חוק ההתפתחות, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע – לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכח ממשלת השמים ממעל, כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השי"ת באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור, תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חפשי, ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן"

(כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, ע"מ 459)

נושא: על מה סובבת חוכמת הקבלה ? (27:38)

" חכמה זו היא, לא פחות ולא יותר, רק סדר של שרשים, המשתלשלים ע"ד קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית', לנבראיו בעולם הזה"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "מהותה של חוכמת הקבלה")

"חכמת הקבלה בכללה, היא עניין של התגלות אלקיית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה")

נושא: בבירור כלפי הבורא יכול האדם לרמות את עצמו, לעומת זאת בבירור כלפי הקבוצה, הדבר פרוש תמיד לנגד עיניו, ולכן הוא שמור מטעויות (40:23)

"יש לדעת, כי באהבת חברים יש מעלה, שאין האדם יכול לרמות את עצמו, ולומר שהוא אוהב את החברה, אם הוא באמת לא אוהב אותם. כי כאן ניתן לתת לעצמו בקורת, אם הוא באמת יש לו אהבת חברים או לא. מה שאין כן באהבת ה', אין אדם יכול לעשות בקורת על עצמו, אם כוונתו אהבת ה', היינו שרצונו להשפיע לה' או רצונו לקבל בעמ"נ לקבל"

(כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "בא אל פרעה-ב")

"אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצת, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום ית' היא קבועה ומסויימת ואין לה תובעים והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. משא"כ חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסויים והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, וע"כ סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה"

(ספר קבלה למתחיל, מאמר, מתן תורה, ע"מ 116 ,אות יד)
לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/tNWVK

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest