דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / מדוע ספר הזוהר הוא החשוב שבספרי הקודש?

מדוע ספר הזוהר הוא החשוב שבספרי הקודש?

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בחיבור הזה של רבי שמעון, ספר הזוהר. (זוהר לעם, נשוֹא, סעיף 90)

הנה רשב"י חיבר ספר הזוהר, לפי ההארה אשר הגיעה אליו בהיתקנו במערה… זהו חיבור גדול ונורא המגלה עומק הסודות בבירור רב על התורה עצמה, וזהו נקרא גילוי התורה בפנימיותה.(הרמח"ל, אדיר במרום, כ"ד)

והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו, ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה. כך רצה רבי שמעון בר יוחאי, שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה. והנה רבי שמעון בר יוחאי צווה לרבי אבא להיות כותב ומסדר את כל הדברים אשר ידברו החכמים בני הישיבה, בכל זמן וזמן ובכל מקום שהם, את הכול יסדר לפי סדר התורה. (הרמח"ל, אדיר במרום, כ"ד)

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אלו הם בעלי קבלה. אלו הם המשתדלים בזוהר הזה, הנקרא ספר הזוהר. שהוא כתֵיבת נוח… שהוא יסוד כל נשמת חיים. (זוהר לעם, במדבר, סעיפים 93-88)

ולזה הספר ייקרא ספר הזוהר, מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון. ודרך אורו, משפיעים בהשגחה אלוהית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע בסודות תורה. כיוון שנשפע משם, נקרא החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא. (הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, ב')

רשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קכ"ה (125) המדרגות בשלמות, אעפ"י שהיו לפני ימות המשיח. שעליו ועל תלמידיו ז"ל, נאמר: חכם עדיף מנביא. וע"כ, נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם. כי סודות התורה שבו, תופסים קומת כל קכ"ה המדרגות. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

כשעוסקים בחיבור זה, מעוררים כוח הנשמות עם כוח משה רבנו. כי בהיותם מתעסקים בו, הם מחדשים האור המחודש, שהתחדש בעת חיבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחילת חידושה אז, וכל העוסקים בה, חוזרים ומעוררים אותה התועלת ואותו האור הקודם שגילה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו בשעת חיבורו. (הרמ"ק, אור יקר, שער א', סימן ה')

גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, ס"ט)

ספר הזוהר, פרשת וירא: "וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם, עתידים למצוא סודות החכמה". הרי מבואר, כי עד עתה, היו דברי חכמת הזוהר נעלמת, ובדור אחרון תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת, ויבינו וישכילו ברזי התורה, שלא השיגו הקודמים אלינו. (האר"י, עץ חיים, הקדמת מוהרח"ו על שער ההקדמות)

אמרו בזוהר, שספר הזוהר לא יתגלה, אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו, שאם מַדְרגות המעיְנים, אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון, שמדרגת בעלי הזוהר, היא בכל הגובה של קכ"ה (125) מדרגות, אי אפשר להשיגם, מטרם ימות המשיח. נמצא, שבדורות שלפני ימות המשיח, אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר. וע"כ, לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

כעת הזמן המחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. ספר הזוהר, הפורץ נתיבות חדשות, מֵשִׂים במדבר דרך, מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו, מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה. (הראי"ה קוק, אורות, נ"ז)

לימוד הזוהר הוא תיקון גדול להאיר הנפש ולקדשה. (החיד"א, שם הגדולים, חלק ספרים, מערכת ב')

מי שלא ראה אור ספר הזוהר, לא ראה אור מימיו. (ר' צבי הירש אייכנשטיין, עטרת צבי, פרשת בהעלותך)

שמעוני אחיי ורעיי, החברים, המשתוקקים ומבקשי אמת, אמיתות עבודת הלב, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. נפשי תשתוחח ותדבק בספר הזוהר, כאשר ידוע מפי קדמונינו, סגולת עסק ספר הקדוש. (ר' צבי הירש אייכנשטיין, סור מרע, דף ד')

לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר. כמשל, הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב קלט עימו. (ר' משה חיים אפרים, דגל מחנה אפרים, ליקוטים)

כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר"ן של הרח"ו… הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים. (ר' יצחק אייזיק ספרין, נוצר חסד, פרק ד', משנה כ')

ידועה מעלת לימוד הזוהר הקדוש, אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות ורעות. (רבני ירושלים, שנת תרפ"א)

ולעולם אין כוח בנו להפשיט התורה ממלבושיה, אם לא הרשב"י וחבריו. (הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, ט"ז)

וכבר ידוע מעלת לימוד ספר הזוהר, כמו שאמר האר"י ז"ל, שלימוד יום אחד מספר הזוהר וסודות התורה הוא כנגד לימוד שנה תמימה מפשט. (הקדמת הזוהר, דפוס ליבורנו)

כתוב: והגית בו יומם ולילה, ולא כתוב: והבנת בו יומם ולילה. אם תבין – תבין, ואם לאו – שכר הלימוד בידך. והראיה מספר הזוהר, שאף על פי שאינו מבין, הלשון מסוגל לנשמה. (הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה, בהקדמה)

אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלוקים חיים, בספר הזוהר וכל הנלווים אליו, ובדברי חכמי אמת, וביותר בכתבי הארי ז"ל הברורים… כי על ידי העסק התמידי, יתגלו שערי אורה ופתחי חכמה לכל ההולך בתום בדרך ה', אשר חמדה נפשו לקִרבה אל היכל מלך הכבוד… ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים לעסוק בחכמה, אפילו שעה או שתיים ביום מדי יום ביומו… ומחשבה טובה, הקב"ה מצרפה למעשה, וייחשב כאילו עומד הוא כל היום תמיד בחצרות ה' ומשכנותיו בסודות התורה. (הראי"ה קוק, אוהב ישראל בקדושה)

מתוך שהתמעטה האמונה, בכלל. והאמונה, בקדושי עליון חכמי הדורות, בפרט. וספרי הקבלה והזוהר, מלאים ממשלים גשמיים. ע"כ נפל הפחד, על כל אחד, שלא ייצא שכרו בהפסדו. כי חלילה, קרוב להיכשל בפסל ודמות. והיא שהעירני, לעשות ביאור מספיק, על כתבי האר"י ז"ל. ועתה – על הזוהר הקדוש. והסרתי הפחד הזה, לגמרי. כי ביארתי והוכחתי בעליל, את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיְנים. למען, לאפשר לכל המון בית ישראל, ללמוד ספר הזוהר, ולהתחמם באורו הקדוש. וקראתי הביאור בשם "הסולם", להורות, שתפקיד ביאורי, הוא בתפקיד כל סולם: שאם יש לך עלייה, מלאה כל טוב, אינך חסר, אלא "סולם", לעלות בו. ואז, כל טוב העולם בידיך. אמנם, אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו. כי אם תנוח במדרגות הסולם, ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך. כן הדבר בביאור שלי על הזוהר. כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה. אלא, עשיתי על כל פנים, בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו, לעלות ולהעמיק ולהסתכל, בספר הזוהר עצמו. כי רק אז, תושלם כוונתי בביאורי זה. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות נ"ח)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/lcLH8

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest