דף הבית / מיתוסים על חכמת הקבלה / מדוע חכמת הקבלה מתגלה בדורנו ולמה חשוב שכל אדם יעסוק בה?

מדוע חכמת הקבלה מתגלה בדורנו ולמה חשוב שכל אדם יעסוק בה?

ומשום שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים, שהוא ספר הזוהר, ייצאו בו מהגלות ברחמים. (זוהר לעם, נשוֹא, סעיף 90)

מה שנגזר למעלה, שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן (1490). ומשם ואילך, ייקָרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה (1540), מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא ברעיא מהימנא. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל. (ר' אברהם אזולאי, הקדמת ספר אור החמה, פ"א)

רק על פי חכמת הקבלה תיוושע ישראל תשועת עולמים כי רק הוא חכמת אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות ועל ידה יתגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה. (ר' שבתאי ליפשיץ, סגולת ישראל, מערכת ז', אות ה')

מתוך שחכמת הקבלה כולה, מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. ואל זה כיוונו בעלי הקבלה, לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה. וכן ישבו ועסקו בה, עד זמן הגניזה (ומסיבה ידועה הוסכם לגונזה), מכל מקום היה זה רק לזמן ידוע ולא חלילה לתמיד, כמ"ש בזוהר, עתידה חכמה זו להתגלות בסוף הימים, ואפילו לתינוקות של בית רבן. (בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה")

סמוך לדורות שאחר אלף שנה מהחורבן, התגלה אור הזוהר, להגן על הדורות, ואם נזכה לעסוק בסתרי תורה כדת מה לעשות, בזכות זה תיפָּרשׂ ישע ישועת ישראל. (החיד"א, מערכת גדולים א', רי"ט)

גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, ס"ט)

לימוד חכמת האמת, הוא לימוד הקבלה, הוא ראש לכל התיקונים, כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, בפה מלא:בזכות לימוד הקבלה ייצאו ישראל מן הגלות. (הרמח"ל, ספר דרך עץ חיים)

אמרו בזוהר, שספר הזוהר לא יתגלה, אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו, שאם מַדְרגות המעיְנים, אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון, שמדרגת בעלי הזוהר, היא בכל הגובה של קכ"ה (125) מדרגות, אי אפשר להשיגם, מטרם ימות המשיח. נמצא, שבדורות שלפני ימות המשיח, אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר. וע"כ, לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עִמָהם בפרהסיה בפני כל עם ועֵדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופַנה… וזהו שהעניק לי ה' במידה שלמה. אשר מקובל אצלנו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל, ראוי היה שמואל הקטן וכו', אלא שאין דורו זכאי לכך, ועל כן אמרתי, שכל זְכִיָיתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי. (בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה")

להפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות, שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות. (הראי"ה קוק, ערפילי הטוהר)

לתשובה גדולה אנחנו נקראים, לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה, דוקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה, צריכים לקחת את המעולה שבתרופות, רדיקלים אנו מוכרחים להיות, בפשרות למחצה לשליש ולרביע מאומה לא נתקן. האמונה אבדה, הולכת ומתדלדלת, מפני שהופרה תורתה, אין דורש ואין מבקש… ולמה נלך בדרכים רחוקים, בעוד שהדרך הכבושה והישרה לפנינו היא. כל התורה בפירושיה הרוחניים כולם, צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כח בעטו ורוח ה' בנשמתו, קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור. (הראי"ה קוק, אגרות ב', קכ"ג-קכ"ד)

אמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. (בבלי, סנהדרין, צ"ח, א')

אע"פ שהדורות הראשונים חשובים יותר מדורות האחרונים במהות נשמתם… מטעם שכל הזך ביותר נברר תחילה לבוא לעולם, מ"מ מבחינת חכמת התורה היא מתגלה יותר ויותר בדורות האחרונים… מתוך שהקומה הכללית, הולכת ונשלמת על ידי היותר אחרונים דווקא, לכן נמשכים להם אורות יותר שלמים אע"פ שמהותם עצמם היא גרועה ביותר. (בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות ס"ד)

וכבר דיברתי כמה פעמים, שדווקא זה הדור הנראה כל כך ריק ופורק עול, הוא היותר מוכשר לאור תשובת אמת. (הראי"ה קוק, אגרות א', ל"ד)

מקודם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך, והיה די תורה בנגלה לתבלין לנגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. (ר' שמחה בונים מפשיסחא)

הגאולה וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה. (הגר"א, אבן שלמה)

לא תיפטר מעסק חכמה זו, כי על מה ולמה אתה חי, ולמה התגלה לנו זאת, ולמה שלח ה' לנו להתגלות בדורנו מה שלא גילה זולת בדורו של רבי עקיבא ורבי שמעון בן יוחאי וחבריו, הוא עֵסק חכמת האר"י ז"ל. (ר' צבי הירש אייכנשטיין, סור מרע, כ"ט)

כלל העולה שחייב אדם לדעת שמו יתברך, ומי שלא ראה חכמה זו לא ראה אורות מימיו, והכסיל בחושך הולך. וכמי שלא רוצה בחכמה שתתגלה כחכמה זאת שבזכותה יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. (הרח"ו, אוצרות חיים, דף י"ח)

דע כי גזרה חכמתו, שחיבור ספר הזוהר לא יתפרסם ולא יתגלה אלא בדורו של רבי שמעון בר יוחאי ועל ידו, ונגזרה גזירה בפמליה של מעלה, שלאחר דורו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו לא יתעסקו בזאת החכמה בפרסום, עד הדור האחרון דורו של משיח בן דוד. וכך מובא בתיקונים בהרבה מקומות, שאלו הסודות לא יתגלו עד דור זה של מלך המשיח, רוצה לומר בדור האחרון, בשביל המתעסקים בחיבור הזוהר יתגלה מלך המשיח. (ר' אברהם אזולאי, הקדמת ספר אור החמה)

לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאוד, להגן ולהציל אותנו נגד כל רע. כי גילוי חכמה זאת עתה, בדורות גרועים, הוא כדי שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם לאבינו שבשמיים. כי אותם דורות קודמים, היו אנשי מעשה וחסידים, והמעשים הטובים היו מצילים אותם מפני המקטרגים. עתה, רחוקים אנו משורש העליון… מי יגן עלינו, אם לא קריאתנו בחכמה הזאת הנפלאה והעמוקה. ובפרט על דרך שכתב הרב ז"ל שהנסתרות נעשו עתה כמו נגלות. (ר' יעקב צמח, הקדמה לעץ החיים)

מקודם היה די בתורה הנגלית, אבל עתה, בזמן המשיח, צריך להיות גם תורת הנסתר. כמו שאנו רואים נר דולק, וקודם שֶכָּבָה, הוא מתחזק ביותר ושלהבתו עולה יותר, כמו כן מקודם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך, והיה די בתורה בנגלה לתבלין לנגדו. אבל עתה, קודם הגאולה, היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. (ר' שמחה בונים מפשיסחא, תורת שמחה, נ"ז)

אמנם זה האיש האלוקי, האר"י, טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות הייתי משבח אותו יום שנגלה חכמת חכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתֵי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובא וּפְתָחם אלינו. (בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, ח')

כל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו, לא ביארו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם המקצת שביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיֵן בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר: ומלאה הארץ דעה את ה'. (בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

ונאמנה תדע אחי, כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, דורות הללו והימים האלה. כי באותם ימים, היו שערי חכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, כי הוא קרוב לעת קץ הימים, ושמחה של מצווה ונחת רוח גדול כעת בעיני ה' להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד. בפרט כעת, שנדפסו כל כתבי הקודש להאר"י ז"ל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף טבעות מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים, על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה. ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת, כמו בנגלות ממש. (ר' פנחס אליהו בן מאיר, ספר הברית חלק ב', מאמר י"ב, פרק ה')

ובעת ימות המשיח, התגברות הרע והעזוּת והמידות רעות, בהנהגות ראשי ערב רב, התגלה האור הגנוז מן השמיים, ספר הזוהר והתיקונים, ואחריהם כתבי האר"י. ובזה הלימוד, מבער הקוצים והרע שבנפשו, ויזכה להדביק עצמו באור עליון, ויזכה לכל מידות טובות שבעולם. (ר' יצחק אייזיק ספרין, היכל הברכה, פרשת דברים, ר"ח)

וכאשר נשוב בתשובה לעסוק מאהבה בחכמה הזאת ייגָאלו ישראל, במהרה בימינו אמן. (הרח"ו, מבוא לשער ההקדמות)

יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו. (הרש"ש, אור הרש"ש, עמ' 159)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/SQ17Q

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest