דף הבית / האם רק יהודים יכולים ללמוד קבלה?

האם רק יהודים יכולים ללמוד קבלה?

עניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נעדר. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, מאמר "אהבת ה' ואהבת הבריות")

כל בני העולם יתחברו ויוכשרו לעבודתו יתברך. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, אגרת נ"ה)
הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה, זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו ית'. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, מאמר "הערבות", אות כ')

כל האנושות מתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט, לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת, כמו שכתוב: כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. וינהרו אליו כל הגויים. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, מאמר "מהותה של חכמת הקבלה")

מטרת הבריאה הוא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה, שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות, וגבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב, וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים. עיין בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, אות כ"א, שכתב שם, בשם [כמו שכתוב] מדרש רבה, וזאת הברכה: אמר הקב"ה לישראל, חייכם, כל החכמה וכל התורה, דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו. (הרב"ש,
שלבי הסולם, מאמר "אהבת חברים")

אין לו להקב"ה קורת רוח בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחכמה זו, ולא עוד אלא שלא נברא האדם אלא כדי שילמוד חכמת הקבלה. (ר' חיים ויטאל, מבוא לשער ההקדמות)

ידוע ומפורסם הוא גודל החיוב המוטל על האדם ללמוד חכמת האמת שהיא חכמת הקבלה וסתרי התורה, כמבואר בספרים קדמונים. (ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, עמוד העבודה, דף א')

כלל העולה, שחייב אדם לידע שמו יתברך, ומי שלא ראה חכמה זו לא ראה אורות מימיו, והכסיל בחושך הולך. (ר' חיים ויטאל, אוצרות חיים, דף י"ח)

בכל אדם אפילו בחפשי יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם אלקים. וכשהוא מתעורר לפרקים מעורר בו תשוקה לדעת את האלקים או לכפור באלקים והיינו הך. ואם ימצא מי שיעורר בו סיפוק תשוקה זו, יסכים להכל. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, "כתבי הדור האחרון")

לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, "הקדמת פי חכם")
חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, "הקדמת פי חכם")

גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", ס"ט)

המגמה של התגלות רזי תורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. (הראי"ה קוק, אורות הקודש א', קמ"ב)

סודות אלו, לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבה, מצווה גדולה לגלותם (בפסחים קי"ט). ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאוד. כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. (בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ל')

הגאולה הזאת לא תהיה, רק על ידי לימוד התורה. ועיקר הגאולה תלוי בלימוד הקבלה. (הגר"א מווילנה, אבן שלמה, חלק י"א, ג')
על אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף בכל לב ובכל נפש ובכל מאוד אחר חכמת האמונה, הוא חכמת דרך הקבלה, שהוא דרך האמת. (הבעל שם טוב, מאירות עינים, פרשת ראה)

סמוך לדורות שאחר האלף שנה מהחורבן, נתגלה אור הזוהר, להגן על הדורות, ואם נזכה לעסוק בסתרי תורה כדת מה לעשות, בזכות זה תפרש ישע ישועת ישראל. (החיד"א, מערכת גדולים א', רי"ט)

הקב"ה מצווה אותנו שנדע השגחתו, והרי אנו רוצים ללמוד מה שיודיענו השגחה זאת. ומה שיודיענו השגחה זאת, אינו אלא חכמת האמת, שהיא העיון באלוקותו יתברך שמו. אם כן, הרי אנו רואים בלא ספק חובה ללמוד חכמת האמת. (הרמח"ל, שערי רמח"ל, מאמר הוויכוח)

מה שנגזר למעלה, שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן [1490]. ומשם ואילך, יקרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה [1540], מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא ברעיא מהימנא. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל. (ר' אברהם בן מרדכי אזולאי, הקדמת ספר אור החמה, פ"א)

הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים, אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופוסקים בעל פה, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו, ולא למד חכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעולם הזה, כדי ללמוד רזי תורה וחכמת האמת, שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל. (בעל הסולם, הקדמת פי חכם)

אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטהרה גדולה, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת. מה שאם כן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה, זולת ליחידי סגולה, ועל ידי יגיעה רבה, אבל לא למרבית העם. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ל"ו)

נזר התורה היא חכמת הקבלה אשר רוב העולם פורשים ממנה באמרם במה שהורשית התבונן ואין לך עסק בנסתרות אתה שלח נא ידך ואחוז בזה אם אתה מסוגל לתורה הזאת ומנה לא תזוע כי מי שלא טעם טעם חכמה זו לא ראה מאורות מימיו והולך בחושך ואוי להם לבריות מעלבונה של התורה הזאת. (ר' פנחס אליהו בן מאיר, ספר הברית, חלק ב' מאמר יב' פרק ה')
ידוע ומפורסם הוא גודל החיוב המוטל על האדם ללמוד חכמת האמת שהיא חכמת הקבלה וסתרי התורה כמבואר בספרים קדמונים… ותמהתי על אנשי דורנו שהצנועים שבהם מושכין ידיהם מללמוד חכמת האמת. (ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, עמוד העבודה, דף א')

..ומכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאנו בדורנו זה, שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו, שהוא משום שאפילו עובדי ה' שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורה. (בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, "הקדמה לספר הזהר", אות נ"ז)

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest